Sunday, July 3, 2011

~~Hakikat Keinsafan dan taubat~~~

Segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, serta segala tingkah laku yang mulai jauh daripada perintah Allah SWT, akan dapat diubati dengan cara bertaubat. Mereka yang bertaubat iaitu mereka yang insaf akan 
segala kekeliruan yang pernah dilakukan.

            Taubat atau keinsafan yang ada dalam jiwa seseorang itu merupakan cahaya yang menerangi jalan hidup seseorang muslim. Setelah itu orang-orang yang bertaubat akan terhindar daripada kemaksiatan. Keinsafan merupakan petunjuk dan terhindar daripada putus asa dalam diri seseorang. Akhirnya orang-orang yang insaf dan bertaubat itu akan memperoleh kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

            Di dalam agama Islam bertaubat bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilakukan oleh seorang hamba. Bertaubat tidaklah harus bersusah payah dengan mengeluarkan segala tenaga dan harta benda, cukup dengan berusaha meninggalkan kejahatan dan kembali mengerjakan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian tanamkan didalam hati bahawa rahmat Allah sentiasa menyertai orang-orang yang beriman dan bertaubat kepadaNya.

Firman Allah s.w.t:

* ö@è% yÏŠ$t7Ïè»tƒ tûïÏ%©!$# (#qèùuŽó r& #n?tã öNÎgÅ¡àÿRr& Ÿw (#qäÜuZø)s? `ÏB ÏpuH÷q§ «!$# 4 ¨bÎ) ©!$# ãÏÿøótƒ z>qçR%!$# $·èÏHsd 4 ¼çm¯RÎ) uqèd âqàÿtóø9$# ãLìÏm§9$# ÇÎÌÈ

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa[1314] semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( surah az-Zumar:53)

Setiap manusia mempunyai dosa, oleh sebab itu setiap waktu kita harus bertaubat lahir dan batin. Mengakui kesalahan, kemudian meninggalkan kesalahan itu dan menggantikannya dengan kebaikan adalah cirri-ciri oramg yang bertaubat dan rindu dengan kebenaran yang disampaikan oleh Allah s.w.t.

            Dengan disertakan doa dan munajat kepada Allah, maka segala dosa-dosa masa lalu akan dihapuskan oleh Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
ÎoTÎ)ur Ö$¤ÿtós9 `yJÏj9 z>$s? z`tB#uäur Ÿ@ÏHxåur $[sÎ=»|¹ §NèO 3ytF÷d$# ÇÑËÈ

  Dan Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Kemudian tetap di jalan yang benar.( surah Thaaha: 82)

            Menurut syariat, taubat ertinya meninggalkan seluruh perbuatan dosa dan menyesali semua kemaksiatan yang telah dikerjakan. Kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya lagi di mana sahaja ia berada. Taubat yang sesungguhnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu yang lain kecuali kerana Allah s.w.t.

            Hakikat keinsafan atau taubat itu adalah lahir daripada hati kecil, merupakan penyesalan atas segala yang telah terjadi. Kemudian mengharap ampunan Allah s.w.t dengan meninggalkan perbuatan dosa dan berusaha untuk selalu melakukan kebaikan. Dengan perbuatan baik itulah maka taubat seseorang dan seluruh ketaatannya akan diterima oleh Allah s.w.t.

.


No comments: